Programowanie Obiektowe

Skrócony opis:

Na wykładzie prezentowane są najważniejsze pojęcia: klasa, obiekt, kapsułkowanie, dziedziczenie i polimorfizm, przeciążone operatory, operatory konwersji oraz krótkie wprowadzenie do programowania generycznego: podstawowe szablony (wzorce) funkcji i klas. Podawane są przykłady realizacji dla języka C++. Krótko omówione są też podstawy modelowania i projektowania obiektowego. W ramach laboratorium studenci opracowują programy ilustrujące kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie.

Zakres tematów:

 1. Operatory, tablice i arytmetyka wskaźników
 2. Funkcje, C-napisy, struktury i unie, dostęp do plików
 3. Dostęp do plików, zmienne dynamiczne
 4. Listy dynamiczne jedno i dwukierunkowe
 5. Weryfikacja założeń projektowych i sprawdzanie błędów (assert), podział kodu programu na pliki, inne funkcje (time, system)
 6. Analiza i projektowanie obiektowe
 7. Różnice C i C++. Wprowadzenie do klas i obiektów
 8. Relacja „friend”. Konstruktory i destruktory: tworzenie i usuwanie obiektu
 9. Inne sposoby inicjalizacji pól obiektu, listy dynamiczne obiektów
 10. Dziedziczenie i prawa dostępu, polimorfizm i destruktory wirtualne
 11. Wskaźniki klasowe, przestrzenie nazw, przeciążanie operatorów
 12. Przeciążanie a dziedziczenie, operatory globalne i składowe klas, automatyczna konwersja typów
 13. Szablony funkcji i klas
 14. Strumienie, przeciążanie operatorów wejścia i wyjścia
 15. Strumienie i ich polecenia formatujące