Zasady dla zadania sem.

Aktualizacja: 16.02.2024 r,

 • Zadanie semestralne dotyczy materiału z całego semestru.
 • W programie muszą być zastosowane  techniki i technologie obiektowe, których lista zostanie podana przez prowadzącego przy okazji rozdawania tematów zadań semestralnych.
 • Brak wykorzystania w/w technologii będzie powodował obniżenie oceny za zadanie semestralne, nawet jeżeli udało się zrealizować kompletną funkcjonalność programu ustaloną w założeniach projektowych.
 • Składowe oddawanego zadania:
  1. Kod źródłowy programu opatrzony odpowiednimi komentarzami.
  2. Przykładowe dane wejściowe.
  3. Dokumentacja, obejmująca: manual, diagram klas, oraz specyfikację danych wejściowych i wyjściowych. Szablon dokumentacji jest udostępniony poniżej do pobrania w formacie:
 • Brak którejkolwiek ze składowych powyższego zestawu dyskwalifikuje zadanie semestralne.
 • Powyższy zestaw należy oddać w postaci jednego pliku: zzipowanego archiwum zawierającego komplet plików (chyba, że prowadzący zajęcia ustali inaczej).
 • Zadanie semestralne należy oddać do oceny na siedem dni przed ostatnimi zajęciami w semestrze.
 • Za zadanie semestralne oddane w terminie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 • Oddanie powyższego zestawu w późniejszym terminie, ale jeszcze przed ostatnimi zajęciami w semestrze, powoduje zmniejszenie maksymalnej liczby punktów do uzyskania za zadanie semestralne do 80%. Zadania oddane zbyt późno, np. na dzień przed ostatnimi zajęciami w semestrze, mogą nie zostać sprawdzone z przyczyn naturalnych (brak czasu), co skutkuje oceną negatywną z lab.
Uwaga #1:
w zestawie nie należy umieszczać pliku wykonywalnego *.exe. Ten plik prowadzący wygeneruje sam, kompilując pliki źródłowe.
Uwaga #2:
dla uproszczenia można zzipować cały folder wraz zawartością reprezentujący projekt i utworzony przez Visual Studio. W takim przypadku należy przed zipowaniem usunąć ręcznie plik exe oraz „oczyścić” folder ze zbędnych plików poleceniem „Clean”. Sposób korzystania z polecenia „Clean” jest opisany w artykule Kompilowanie i czyszczenie projektów i rozwiązań w Visual Studio.
Wskazówka #1:
Aby otrzymać obrazek przedstawiający diagram klas, należy do projektu dodać nowy element (opcja: Projekt|Dodaj nowy element..) typu Diagram Klas. Jeżeli w menu nie ma takiej pozycji, należy skorzystać ze wskazówek podanych w artykule: Jak dodać diagramy klas do projektów.
Dla użytkowników Visual Studio w wersji z angielskim menu wskazówki znajdują się w artykule How to: Add class diagrams to projects.